ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ


Πρόσκληση για την κατάρτιση καταλόγου ενδιαφερομένων για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του 2020


Ο παρών δικτυακός τόπος αφορά την κατάρτιση καταλόγου ενδιαφερομένων για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης (Ν.4412/2016 άρθρο 118 παρ.1).

Για τη συμμετοχή σας στον ανωτέρω κατάλογο του ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Επιλέξτε την αντίστοιχη κατηγορία (Μελετητές ή Εργολήπτες)

2. Συμπληρώστε όλα τα στοιχεία και φορτώστε τα απαραίτητα αρχεία (πτυχία)

3. Πατήστε "Αποστολή αίτησης"

Σημειώσεις:

  • Θα χρειαστεί να υποβάλετε σε ένα αρχείο, μορφής PDF, όλα τα σχετικά πτυχία σας.

  • Μετά την επιτυχή αποστολή της αίτησης θα λάβετε μήνυμα επιβεβαίωσής στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) που έχετε δηλώσει.

Σε περίπτωση που αντιμετωπίζετε τεχνικό πρόβλημα απευθυνθείτε στο Τμήμα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών εδώ


Δεν Υπάρχουν Ενεργές Προσκλήσεις